wtorek, 28 maja 2013

Powiatowy Konkurs Wiedzy Prewencyjnej "Jestem bezpieczny"

 Trzeba było  napisać test składający się z 24 pytań, wymyślić ciekawe hasło, zrobić plakat i zaprezentować 4 minutowe przedstawienie - wszystko na temat prewencji.
Zajęliśmy dobre miejsce :) aczkolwiek nie najlepsze :) Mamy co poprawiać w następnych latach!

Prezentujemy się :)
 W oczekiwaniu na werdykt.
 Odbiór nagród :) a nagrody niczego sobie :)

Było 51 uczestników, tutaj my między innymi.
Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału za rok...

środa, 15 maja 2013

UWAGA KONKURS!!!Regulamin konkursu fotograficznego
pt. „Ja i mój świat”

1.    Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w  
Konstantynowie.    
 2.   Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6. Uczniowie mają obowiązek dołączyć  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, oświadczenie ( zał.1,2)
     3.    Każdy uczestnik może przysłać 2 prace konkursowe, po jednej w każdej kategorii.
       Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 •   zabawa (przedmiotem fotografii powinno być dziecko/dzieci do lat 13),

 •   krajobraz gminy Konstantynów.

 1. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
 •  ekspresja emocji zawartych w obrazie

 •   świadomość kadru

 •   walory techniczne pracy

           5.     Prace należy nadsyłać na adres artkonst@wp.pl  a także przynieść w formie papierowej do pani        plastyk :)
     6.   Do koperty, koszulki  należy włożyć :
       - zdjęcie,
       - kartkę z danymi ( imię i nazwisko autora, klasę, wykaz nadesłanych prac - tytuł i kategoria,               podpisane  oświadczenie – zał.1 i zał. 2.
     7. Osoba wykonująca zdjęcie bierze na siebie odpowiedzialność za zgodę osoby  
       znajdującej się na nim. (zał. 2).
     8. Obowiązującym w Konkursie formatem zdjęć jest wielkość  13cm x18cm.
 1. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 2. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 3 czerwca 2013 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do trzech dni od zakończenia konkursu.
 4. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie protokołu Konkursu.
 6. Wszystkie prace można będzie obejrzeć podczas wystawy w Galerii KoRyTaRz :)
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:
 •   druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
 •   publikowania w Internecie,
 •  używania w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 1. Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 5. Szczegółowych informacji udziela pani plastyk SP im. A. Mickiewicza w Konstantynowie.
 6. POWODZENIA!Załącznik 1

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ………………………………………………………………..………….                                                                                                      (Imię i nazwisko dziecka )                                                               
w konkursie fotograficznym pt.: „Ja i mój świat” i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu -  Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).....……………………..              (Imię i nazwisko )Załącznik 2
Oświadczenie
Biorę odpowiedzialność za zgodę na publikację wizerunku osoby znajdującej się na wykonanej przeze mnie fotografii.

………………………..                      (Imię i nazwisko )